Rz = Ruzinov 
Zb = Zahorska Bystrica 
Pa = Palisadi 

        Holiday          Event 

 

Marec 2019 
        1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31

 April 2019 

1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 Easter Holiday 20 21
22 Easter holiday  23 24 25 26    
  30          

 Maj 2019 

    1 Statny Sviatok 2 3 4 5
6 7 8 Statny Sviatok  9 10 11 12
13

14 Den Matiek

Vystupeni Zb

15 Den Matiek

Vystupenie Rz

16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31    

 Jun 2019 

          1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17

18 Konco -

rocna Besiedka

19 Konco -

rocna besiedka

20 21 22 23
24 Skola v prirode 25 Skola v Prirode 26 Skola v Prirode  27 Skola v prirode 28 29 30
 

 Jul 2019 

1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 

19 

20 21
22 23Skola v prirode 24Skola v prirode 25 Skola v prirode 26 Skola v prirode 27 28
29 30 31        

 August 2019 

      1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31